توسعه ارتباطات پویااندیش توسعه ارتباطات پویااندیش
توسعه ارتباطات پویااندیش طراح و مجری حوزه های مختلف فن آوری اطلاعات ارتباطات و سیستم ها

 پیاده سازی خدمات مبتنی بر VoIP  و راه اندازی Contact Server

- پیکربندی انواع تجهیزات اعم از Cisco , Tenor ,  Grand Stream , Linksys , Sangoma

- پیکربندی انواع Softphone , IP Phone  اعم از Cisco , Snom , Aastra , ATCOM , Avaya , Polycom

- راه اندازی انواع نرم افزار های Contact Server  نظیر Asterisk , Elastics