توسعه ارتباطات پویااندیش توسعه ارتباطات پویااندیش
توسعه ارتباطات پویااندیش طراح و مجری حوزه های مختلف فن آوری اطلاعات ارتباطات و سیستم ها

 زیر ساخت مراکز داده

- اجرای انواع شبکه SAN  با پیکربندی های ساده و پیشرفته بر روی تجهیزات مختلف اعم از:

 

 - پیکربندی و پشتیبانی انواع Storage شامل:

 

- پیکربندی انواع Blade Server اعم از:

                                           

- اجرای ساختار های مجازی سازی در سطح سیستم عامل با ابزارهای مختلف اعم از:

XEN , Hyper-V , KVM , Oracle VM ,  QEMU ,Virtual Box , Virtuozzo, VM Ware , ESXi ,CoLinux

 - پیاده سازی مفاهیم

Virtual Server , Load balancing ,  ... .

 

 - اجرا و پشتیبانی انواع روش های مدیریت پایگاه های داده   Database Administration ) DBA)  در محیط های :

MS SQL , MY SQL , Oracle , Postgre SQL , SQLite         

شامل عملیات :